Beste leden en belangstellenden,

 

Deze website is een aanvulling op de reeds bekende informatie over de Seniorenvereniging. In de kalender staat informatie die voor een specifiek jaar resp. de maand of week van belang is. Verder houden we u via de "Actualiteiten" op de hoogte van de zaken die op een bepaalde activiteit betrekking heeft.

Het bestuur van de

ďSeniorenvereniging St. OdiliŽnbergĒ.

 

NotariŽle akte van de Ouderenvereniging, St. OdiliŽnberg. De Seniorenvereniging, St. OdiliŽnberg

 

P.A.E TIJSSEN

Notaris te St. OdiliŽnberg

10-4-1984

Voor mij, Peter Alphons Elisabeth Tijssen, notaris ter standplaats de gemeente St.OdiliŽnberg, verschenen:

I. de Heer Johannes Keijbeck, zonder beroep, wonende te St.OdiliŽnberg, Reutjesweg 5, geboren op zes en twintig juni negentienhonderd en zes;

II. de Heer Hendrikus Muijzers, zonder beroep, wonende te St.OdiliŽnberg, Reutjesweg 11, geboren op zeventien maart negentienhonderd zeventien, volgens hun verklaring ten deze handelende in hunne respectieve hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de rechts≠persoonlijkheid bezittende vereniging: Ouderenvereniging, gevestigd te St. OdiliŽnberg. De comparanten verklaarden: bij besluit van de algemene ledenvergadering der vereniging gehouden op tien april negentienhonderd vier en tachtig werd door de leden besloten tot vaststelling der statuten als hierna gemeld, terwijl tevens op die vergadering voorzitter en secretaris van het bestuur der vereniging werden gemachtigd om deze statuten te doen vastleggen in een notariŽle akte en deze te doen inschrijven bij de betreffende Kamer van Koophandel, van welk besluit der ledenvergadering blijkt uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering, welk uittreksel, na door comparanten in tegenwoordigheid van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen, comparanten en mij, notarist getekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht; dat zij ter uitvoering van het voorschrevene de statuten der vereniging bij deze akte doen vastleggen, welke statuten luiden als volgt:

NAAMEN ZETEL.

Artikel 1.†††

De vereniging draagt de naam: Ouderenvereniging.

Zij is gevestigd te St. OdiliŽnberg.

DOEL,

Artikel 2.

De vereniging stelt zich ten doel alle belangen van de ouderen te behartigen in de brede zin des woords.

Artikel 3.

De vereniging tracht dit doel te bereiken: door alle leden een nuttige en aangename ontspanning te bezorgen onder andere mensen, door het organiseren van gezellige bijeen komsten, reisjes en alle hiervoor in aanmerking komende evenementen en activiteiten.

DUUR.

Artikel 4.

1. De vereniging is aangegaan Voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december van ieder jaar.

 

LIDMAATSCHAP.

Artikel 5.

De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.

Artikel 6.

Door aanmelding bij het bestuur kan men het lidmaatschap verkrijgen. Het bestuur beslist over het al of niet toelaten als lid der vereniging, tenzij het deze bevoegdheid overdraagt aan een door haar te benoemen commissie. Tegen de beslissing over het al of niet toelaten is geen beroep mogelijk.

Donateurs worden diegenen genoemd die een geldelijke steun verlenen aan de vereniging tot een bedrag waarvan de minimale grootte door de ledenvergadering wordt bepaald.

Aan leden der vereniging kan wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging de titel van erelid worden verleend.

Artikel 7.

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van een lid.

Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt ≠te bestaan;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;

d. door ontzetting.≠

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vůůr de eerste november in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.†††††††††††

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten

minste acht weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op de eerste oktober niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijk beŽindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of ≠besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit

met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot handhaving of intrekking der ontzetting zal moeten worden genomen met gewone meerderheid van hťt aantal uitgebrachte geldige stemmen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt blijft des-al-niet-temin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van arti≠kel 36 lid 3 van Boek Twee van het Burgerlijk Wetboek, kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

 

GELDMIDDELEN.

Artikel 8.††††††††

1. De inkomsten der vereniging bestaan uit:

a. contributies van leden;

b. bijdragen van donateurs;

c. giften en schenkingen;

d. erfstellingen en legaten;

e. opbrengst van belegde gelden;

f. opbrengst van in eigen beheer verkochte artikelen en/of geschriften;

g. subsidies;

h. andere baten.

2. Ieder lid, met uitzondering van de ereleden, is verplicht jaarlijks aan de vereniging de door de algemene vergadering vastgestelde contributie te betalen. De algemene vergadering is bevoegd te bepalen dat de contributie in wekelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse termijnen moet worden voldaan. Deze contributie kan op nihil worden gesteld. Voorts kan de algemene vergadering besluiten dat nieuwe leden voor hun toetreding een entreegeld betalen.

 

BESTUUR.

Artikel 9.

1. Het bestuur der vereniging bestaat uit een oneven aantal leden en bestaat tenminste uit vijf personen. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden.

De bestuursleden mogen niet in dienstverband staan tot de vereniging.

2. Zij worden voor ten hoogste vijf achtereenvolgende jaren door de ledenvergadering gekozen, met dien verstande dat bij tussentijdse vervulling van een vacature de gekozene aftreedt op het tijdstip , waarop het bestuurslid in wiens naam hij werd gekozen zou zijn afgetreden.

Een rooster van aftreden wordt door het bestuur vastgesteld.

Bestuursleden zijn herkiesbaar.

3. De algemene vergadering is echter ten allen tijde bevoegd bestuursleden tussentijds te ontslaan of te schorsen.

Artikel l0

1. De ledenvergadering kiest de voorzitter, terwijl de overige functies door het bestuur uit haar midden worden gekozen.

2. De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur.

3. De voorzitter en de secretaris gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij de algemene vergadering hiervoor vooraf goedkeuring heeft verleend.

5. De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen en in hun naam verplichtingen aangaan. Zij kan namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten in rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding.

6. Het bestuur vergadert zoveel malen per jaar als dit door omstandigheden nodig is.

De besluiten worden bij volsterkte meerderheid van stemmen genomen.

Tot het nemen van rechtsgeldige besluiten moet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig zijn.

7. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering der besluiten van de ledenvergaderingen en van het bestuur en waakt voor de belangen der vereniging, alsmede de naleving van deze statuten en van het huishoudelijk reglement.

Het dagelijks bestuur treedt op in zaken van dringende aard er overigens in zaken waartoe het is gemachtigd.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 11.

Alle ledenvergaderingen worden door het bestuur opgeroepen, behoudens het hierna in artikel 15 bepaalde.

Artikel 12.

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar vindt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering genaamd) plaats.

Het bestuur brengt op deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en ≠verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

Artikel 13.

Algemene Ledenvergaderingen worden behoudens het hiervoor in artikel 12 bepaalde gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt. Alle tot de vergadering toegelaten personen dienen uiterlijk twee weken voor dat de vergadering gehouden wordt schriftelijk of mondeling uitgenodigd te worden.

Artikel 14.††††††

Alle leden zijn op de ledenvergaderingen toegelaten evenals de daarnaast door het bestuur uitgenodigde personen.

Artikel 15.

Op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende deel der leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad.

Artikel 16.

Voorzover deze statuten daarin niet voorzien worden besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

Artikel 17.

1. Voorstellen tot wijziging van de statuten dienen met ten≠minste twee/derde deel der uitgebrachte stemmen van de leden genomen te worden.

Deze voorstellen tot wijziging van de statuten dienen tenminste twee weken voor de vergadering waarin deze voorstellen aan de orde komen door het bestuur schriftelijk aan de leden worden kenbaar gemaakt.†††††††††

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen vůůr de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.††††

Artikel 18.

Alle leden hebben stemrecht en brengen een stem uit. Stemmen bij schriftelijke volmacht aan het bestuur is toegestaan.

Artikel 19.

Stemmingen over personen dienen schriftelijk te geschieden.

 

ONTBINDING EN LIQUIDATIE.

Artikel 20.

1. De vereniging wordt ontbonden:

a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenver≠gadering;

b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens gebrek aan baten;

c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;

d. door het geheel ontbreken der leden.

2. Het besluit tot ontbinding van de vereniging dient door drie/vierde deel van de stemgerechtigde leden genomen te worden op een speciaal voor dat doel bijeengeroepen algemene vergadering.

Artikel 21.

1. Tenzij door de algemene ledenvergadering andere liquidadeur zijn aangewezen geschiedt de liquidatie der vereniging door het bestuur.

2. Een eventueel batig saldo zal worden besteed voor een doel zoveel mogelijk overeenkomende met het doel der vereniging, tenzij de algemene vergadering bij haar besluit tot ontbinding een andere bestemming voor dit saldo heeft aangegeven. De comparanten verklaarden voorts dat het tegenwoordige bestuur der vereniging bestaat uit:

hen comparanten sub I en II genoemd, respectievelijk voorzitter en secretaris;

de Heer Andreas Ignatius Maria Thomassen, zonder beroep, wonen de te St.OdiliŽnberg, Hoofdstraat 52, geboren op acht april negentienhonderd twintig, als vice-voorzitter; Mevrouw Anna Maria Smeets-Spee, zonder beroep, wonende te St.OdiliŽnberg, Hoofdstraat 16, geboren op twee maart negentien honderd en zestien, als lid; Mevrouw Mathilde Zebreqs-Krumbach, zonder beroep, wonende te St.OdiliŽnberg, Willem Alexanderlaan 1, geboren op twee en twintig juli negentienhonderd zestien, als lid; de Heer Andreas Wilhelmus Poels, zonder beroep, wonende te St.OdiliŽnberg, Paarloweg 6, geboren op tien september negentienhonderd negen, als lid; de Heer Peter Theodorus Christiaan Janssen, zonder beroep,≠

wonende te St.OdiliŽnberg, Dr. Meuwissenstraat 25, geboren op zestien januari negentienhonderd zeventien, als lid; De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden te St.OdiliŽnberg op heden de acht en twintigste juni negentienhonderd vier en tachtig. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

J. Keijbeck; H. Muijzers; P. Tijssen, notaris.